Poradíme Vám tel.: 608 100 544


Regulace hormonálních hladin a ochrana před nádory pomocí indol-3-karbinolu (PharmDr.Tomáš Arndt)

Většina případů rakoviny prsu je spojena s poruchou látkové přeměny ženských pohlavních hormonů estrogenů. Podvyživené ženské tělo (podvýživa ve vztahu k vitálním látkám) nemůže své estrogeny zbavit účinnosti vhodným způsobem, a místo něho používá jinou cestu přeměny estrogenu – tzv. 16-alfa hydroxylaci estradiolu. Tato cesta ponechává hormonu stále dostatek účinnosti, aby mohl vyvolat přeměnu buněk prsní žlázy i dalších orgánů.
Po létech se tyto buňky mohou měnit na buňky rakovinné. Správně živené ženské tělo však používá jinou cestu látkové přeměny estrogenu, tzv. 2-alfa hydroxylaci estradiolu.

HPV – příčina vzniku gynekologických onemocnění

Úvod
Vznik přibližně 15 % všech karcinomù je spojován s virovými infekcemi. Infekce ženského genitálního traktu lidskými papilomaviry (human papillomaviruses HPV), patří k nejrozšířenějším sexuálně přenosným onemocněním, a to včetně nejzávažnějšího klinického projevu infekce, karcinomu děložního čípku a lézí jemu předcházejících.

HPV lidské papilomaviry 

HPV, dříve patřící společně s polyomaviry do čeledi Papovaviridae, byly v současné době na základě zásadní odlišnosti genomů obou rodů přeřazeny do samostatné čeledi Papillomaviridae [1]. Jsou to relativně malé viry s neobalenou ikosahedrální kapsidou o průměru 52-55 nm, která je tvořena 72 pentamerickými kapsomerami.

BRCA1 a BRCA2

BRCA1 a BRCA2 jako molekulární cíle pro fytolátky indol-3-karbinol a genistein v nádorových buňkách prsu a prostaty

S Fan1, Q Meng1, K Auborn2, T Carter2 and EM Rosen*,1
1Department of Oncology, Lombardi Comprehensive Cancer Center, Georgetown University, 3970 Reservoir Road, NW, Washington, DC 20057-1469, USA; 2Department of Otolaryngology, North Shore-Long Island Jewish Research Institute, BoasMarks Biomedical Science Research Center, 350 Community Drive, Manhasset, New York 11030, USA

Indol-3-karbinol (I3C) a genistein jsou v přírodě se vyskytující látky získávané z brukvovité zeleniny (I3C) a sóji (genistein), s potenciálním preventivním účinkem na hormonálně závislé tumory (např. rakovinu prsu a prostaty).

Placebem kontrolovaná studie – léčba CIN

PLACEBEM KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE INDOL-3-KARBINOLU V LÉČBĚ CIN

ABSTRAKT

Cíl: Mnoho prekancerózních lézí děložního krčku je léčeno chirurgicky nebo pomocí ablace. Chemoprofylaxe s použitím přírodních nebo syntetických látek může zasahovat v časných stadiích prekanceróz a může předcházet vývoji invazivního onemocnění. V klinické studii užívaly ženy s nálezem CIN na děložním krčku perorálně indol-3-karbinol jako léčbu cervikální dysplazie.

Metoda: 30 pacientek s prokázanou biopsií CIN II-III bylo rozděleno do tří skupin po 10 pacientkách. První skupina dostávala placebo, druhá skupina 200 mg/den indol-3-karbinolu a třetí skupina 400 mg/den

Studie Firestone a kol.

Výzkum ukazuje, že indol-3-karbinol je efektivní i při nádorech prostaty. Firestone z univerzity v Kalifornii vedl v roce 1999 zajímavou laboratorní studii na krysách, která dokázala, že indol-3-karbinol dokáže blokovat buněčný cyklus na G1 receptoru nádorových buněk efektivneji než tamoxifen. V roce 2003 byla tato studie zopakovaná a potvrzená na lidských karcinomových buňkách prostaty. Indol-3-karbinol indukoval blokádu buněčného cyklu na G1 receptoru, inhiboval syntézu prostatického specifického antigenu PSA syntetizovaného v LNCaP nádorových buňkách prostaty, inhibicí CDK (cyklin-dependentní kináza) a stimulací inhibitora p16 CDK. Autor ukončil studii slovy: „Výsledky demonstrují, že indol-3-karbinol má potenciální antiproliferativní efekt

Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlin

Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlinných fotochemických látek

Deanna M. Minich, PhD, FACN, CNS, a Jeffrey S. Bland, PhD

Doplňování výživy fotochemickými látkami indol-3-karbinol (I3K) a 3,3´-diindolylmetan (DIM) získanými z kapustovitých rostlin je oblastí aktivního zájmu vzhledem k jejich roli v metabolismu estrogenů. Posouzení je zaměřené na diskusi, která složka kapustovitých rostlin je vhodná pro klinické použití a vyhodnocuje jejich účinnost a bezpečnost. Pro I3K je k dispozici podstatně více klinických studií než pro DIM. Užívání I3K vede k příznivým změnám v hormonálních ukazatelích a existují omezené důkazy o podobném účinku při podávání DIM. Je nutné uskutečnit další výzkum na lidech pro hlubší posouzení bezpečnostního rizika DIM.